Szkoła z klasą 2.0

 

Pragniemy poinformować, że nasze działania realizowane w Programie Szkoła z klasą 2.0 zostały ocenione pozytywnie i nasza szkoła uzyskała

CERTYFIKAT „SZKOŁA Z KLASĄ 2.0”.


 

Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2011/2012 do ogólnopolskiego programu ,,Szkoła z Klasą 2.0”. Program ,,Szkoła z klasą 2.0” ma na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Program składa się z dwóch etapów. W pierwszym semestrze nauczyciele razem z uczniami opracowują Szkolny Kodeks 2.0, czyli swój pomysł, jak uczyć i komunikować się przy pomocy TIK oraz zrealizują zadanie z wykorzystaniem nowych technologii. W drugim semestrze zadaniem nauczycieli jest opieka nad zespołem uczniów pracujących nad projektem z użyciem TIK. Na koniec Programu każda ze szkół organizuje Szkolny Festiwal 2.0, na którym przedstawia pokazuje Tikowe dokonania uczniów i nauczycieli.


Program realizuje idee zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego, przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i objęty jest honorowym patronatem minister Katarzyny Hall. 

Program prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agora. Partnerami programu są Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON oraz Fundacja Orange.
 
Więcej informacji o akcji na stronie: http://www.ceo.org.pl/szkolazklasa2zero
 

 Zgodnie z planem 30 listopada 2011r. w PSP im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich odbyła się debata szkolna dotycząca wykorzystywania w szkole technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz wypracowania roboczej wersji Szkolnego Kodeksu 2.0.
 
Wzięli w niej udział przedstawiciele klas III-VI z PSP w Strzelcach Wielkich oraz klasa III z Szkoły Filialnej we Wrzępi. Klasy te pracowały w listopadzie nad szkolną wersją Kodeksu 2.0. W debacie, którą poprowadził koordynator projektu- Lucyna Łaptas uczestniczyli także Pani Dyrektor Dorota Jaszczowska oraz nauczyciele uczestniczący w programie – Dorota Walas, Małgorzata Klich, Krystyna Zydroń, Magdalena Pudło. Sekretarzem debaty została wybrana Pani Dorota Walas, która zapisywała wnioski, zaś za dokumentacje fotograficzną odpowiedzialna była Pani Magdalena Pudło. Jako obserwatorzy w debacie wzięli udział Małgorzata Książek, Ewa-Sokołowska Piecuch, ksiądz Stanisław Tabiś oraz pozostali uczniowie z klas III-VI.
 
 
 
 
 
 
   Debata miała miejsce w sali gimnastycznej. Trwała 90 minut. Nauczyciele biorący udział w projekcie przygotowali swoje klasy do udziału w dyskusji. Dekorację wykonali uczniowie klasy VI – Dominika Hanek i Sebastian Jarecki pod opieką Lucyny Łaptas.
 
   Tematy do dyskusji zostały przydzielone poszczególnym klasom na spotkaniu otwierającym. Ustalono wtedy, że będziemy pracować nad sześcioma problemami proponowanymi przez organizatorów. Przy doborze zagadnień dla klas uwzględniono ich wiek, liczebność i kreatywność zespołów.

   Po przeprowadzeniu debat klasowych i opracowaniu własnych propozycji dotyczących poszczególnych punktów kodeksu, wybrano przedstawicieli, którzy mieli zaprezentować stanowiska klas w czasie debaty szkolnej. Nauczyciele uczestniczący w projekcie ustalili, że sposób prezentacji zagadnień pozostanie dowolny.
 
    Po przystąpieniu naszej szkoły do akcji „Szkoła z klasą 2.0” został ogłoszony konkurs plastyczny dla uczniów na logo akcji. Wszyscy uczniowie z zaangażowaniem włączyli się do konkursu. Najciekawsze postacie przygotowali uczniowie Bartosz Kozak z klasy III oraz Matthew Kozak z klasy VI. Komputerowe stworki Robcio i Limpek pojawiały się we wszystkich prezentacjach i plakatach jako znawcami TIK i przewodnicy po Szkolnym Kodeksie 2.0 naszej szkoły.
 
 
 
 
    Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia uczestnikom czym jest debata i jakimi zasadami należy się podczas niej kierować, a także co jest celem spotkania. Kooordynator wyjaśnił uczniom, że TIK wkroczyły w życie prywatne i szkolne. Bardzo ważną kwestią jest zrozumienie przez uczniów iż komputer to nie tylko sposób na rozrywkę, ale także środek do zdobywania wiedzy, osobistego rozwoju i szybkiej komunikacji  Z czasem udział TIK w edukacji będzie coraz większy, potrzebne są więc jasne reguły jak się nim posługiwać i dlatego należy podjąć działania, aby w powstał Szkolny Kodeks 2.0, który określiłby zasady mądrego korzystania z możliwości, jakie stwarza współczesna technika.

    Następnie uczniowie przystąpili do rozmowy na temat wykorzystania TIK w naszej szkole. Próbowali określić mocne i słabe strony szkoły oraz przedstawić swoje marzenia. 
 
  Za plusy uznali między innymi:
Wyposażenie szkoły w sprzęt: komputery, laptopy, tablicę interaktywną, rzutniki, aparat, kamerę, telewizor.
Dostęp do programów edukacyjnych, słowników i encyklopedii multimedialnych.
Lekcje i pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem TIK przygotowywane przez nauczycieli.
Zadania domowe mobilizujące uczniów do korzystania z TIK.
Strona internetowa szkoły.
Dostęp do Internetu po lekcjach i na przerwach (w bibliotece).
Możliwość drukowania potrzebnych materiałów w ICM.
  W kwestiach modyfikacji działań TIK i marzeń padały następujące propozycje:
Więcej lekcji i zadań z wykorzystaniem TIK.
Kąciki internetowe na korytarzach.
W każdej klasie komputer z dostępem do Internetu i tablica interaktywna oraz więcej sprzętu audiowizualnego w           naszej szkole.
Nowe programy edukacyjne.
Mobilna pracownia komputerowa, zamiast książek tablety.
Poszerzenie zasięgu sieci wi-fi oraz rozbudowa szkolnej strony internetowej
Organizacja wycieczek do nowoczesnych muzeów.
Elektroniczna tablica w sali gimnastycznej do zapisu wyników rozgrywek.
 
Kolejnym punktem debaty była prezentacje na wniosków z debat klasowych. Każda klasa przedstawiła swoje propozycje do Szkolnego Kodeksu 2.0. Przedstawiciele korzystali z materiałów wypracowanych podczas debat klasowych.
 
    Z zagadnienia „Ucz i ucz się z TIK!” klasa V wysunęła następujące wnioski: „ W każdej klasie dostęp do komputera lub tablicy interaktywnej oraz do Internetu”, „W naszej szkole nauczyciele i uczniowie często korzystają z techniki komputerowej na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych”, „W naszej szkole nauczyciele i uczniowie za zgodą administratora umieszczają na stronie szkoły linki do ciekawych stron internetowych”, „W naszej szkole nauczyciele przygotowują zadania domowe dla uczniów, które wymagają od uczniów korzystania z informacji zamieszczanych w Internecie”. Dziewczyny z klasy V zaprezentowały także scenkę na temat uczenia się z TIK.
 
 
 
 
    Klasa III pracująca nad problemem „Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie” opracowała w formie prezentacji Poradnik Googlarza, ponadto zwróciła uwagę na to że: „Nie wszystkie informacje zawarte w Internecie są prawdziwe”, „Szukając informacji korzystamy z wielu stron, porównujemy zdobytą wiedzę z informacjami znajdującymi się w książkach” „Informacje znalezione w Internecie czytaj zawsze uważnie, wybieraj i „ubieraj” w własne słowa”,  „Warto przygotować sobie listę „dobrych” stron dla dzieci”, „Jeśli znajdziesz stronę, na której jest dużo błędów zwróć na to uwagę w komentarzach”.
 
 
 
 
    „Nie kradnij i nie daj się okraść!” to temat, którym zajęła się klasa IV. Swoje ustalenia zaprezentowała w formie prezentacji multimedialnej. Wśród proponowanych postulatów znalazły się: „Szanuj prawa autorskie”, „Dbając o swoje prawa podpisujemy swoje prace”, „Nie zapomnij o licencji. Używaj tylko legalnych programów”, „Nie wszystkie programy  musimy kupować. Jeżeli  program oznaczony jest jako freeware możemy go legalnie kopiować i rozpowszechniać” „Korzystając z różnych witryn (zwłaszcza płatnych) dokładnie czytaj ich regulaminy i zasady korzystania”, „Korzystając z materiałów opracowanych przez innych koniecznie podajemy ich źródło oraz autora”.
 
 
 
    W kwestii zagadnienia „Komunikujmy się!”, którym zajmowała się klasa V padły następujące propozycje: „W naszej szkole podczas komunikacji w sieci Internet wszyscy przestrzegamy etykiety”, „W naszej szkole jest aktywna skrzynka mailowa SU, na którą uczniowie mogą przesyłać m.in. prace na konkurs wykonane przy użyciu techniki komputerowej”, W naszej szkole rodzice, nauczyciele i uczniowie wymieniają informacje przy użyciu sieci Internet. Jest to możliwe dzięki stworzonej bazie adresów mailowych nauczycieli, rodziców i uczniów”. Dodatkowo klasa V przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą zasad Netykiety.
 
 
 
   Na temat problemu „Komputery pod ręką!” wypowiedziała się klasa III z SF w Wrzępi. Swoje ustalenia przedstawili w formie plakatów. Jeden z nich pokazywał Szkołę Marzeń Robcia i Limpka, zaś w drugim zawarli postulaty do Szkolnego Kodeksu 2.0: „Nauczyciele często organizują lekcje multimedialne”, „Szkoła wyposażona Est w nowoczesne programy edukacyjne”, „Zapewniamy dostęp do Internetu uczniom nie posiadającym sieci w domu”, „Podczas lekcji uczniowie wyszukują potrzebne informacje w Internecie”.
 
 
   Podczas debaty dużo czasu poświęcono problemowi „Bądź bezpieczny w sieci” do czego wzywała klasa VI proponując:  „Zainstaluj dobry program antywirusowy”, „Nie podawaj swoich danych w Internecie, posługuj się nickiem”, „Nie wchodź na strony dla dorosłych” „Czytaj regulaminy stron”, „Nie umawiaj się z osobami poznanymi w sieci”, „Zakupy przez Internet rób pod opieką rodziców”, „Jeśli coś Cię niepokoi szukaj pomocy u rodziców, nauczycieli lub pod adresem: www.helpline.org.pl”, „Korzystając z poczty elektronicznej  nie otwieraj listów (zwłaszcza z załącznikami) od nieznajomych Ci osób. Nie odpowiadaj na nieznane e-maile”, „Chroń swoją prywatność. Nie umieszczaj osobistych informacji, zdjęć”, „Nie umieszczaj w sieci filmów, zdjęć swoich kolegów, bliskich bez ich zgody”, „ Zgłaszaj przejawy łamania prawa dorosłym lub pod adresem: www.dyżurnet.pl ”.Uczniowie klasy VI pokazali także listę zagrożeń na jakie uczniowie mogą natknąć się w sieci.  Swoje wnioski uczniowie zamieścili na prezentacjach multimedialnych.
 
 
 
 
  Po prezentacji kolejnych zagadnień przez zespoły, uczniowie wraz z nauczycielami dyskutowali o tym, co zaproponowali koledzy. Po zakończeniu prezentacji przez poszczególne grupy, nastąpiło podsumowanie debaty przez koordynatora i Panią Dyrektor. Na zakończenie spotkania zostały wręczone dyplomy i nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego.
 
 
 
Na podstawie materiałów z debaty szkolnej nauczyciele uczestniczący w programie oraz przedstawiciele klas opracowali 5 grudnia 2011r. roboczą wersję Kodeksu 2.0. Najtrudniejszą rzeczą do zaakceptowania przez uczniów był zapis dotyczący kopiowania informacji i zdjęć z Internetu oraz konieczności podawania źródła i respektowania praw autorskich. Kwestia ta wymagała dodatkowej dyskusji w czasie której zostały uczniom przedstawione racjonalne argumenty takiego postępowania i dopiero zatwierdzili i ten punkt kodeksu. Pozostałe propozycje zostały przyjęte jednogłośnie. 
7 grudnia 2011r. robocza wersja Kodeksu 2.0 została przedstawiona całej społeczności uczniowskiej. Rada Pedagogiczna, która zebrała się 8 grudnia 2011r. zatwierdziła zaproponowaną wersję Kodeksu 2.0.
Realizacja kodeksu będzie monitorowana. Zostanie on opublikowany na szkolnej stronie internetowej oraz na gazetce na szkolnym korytarzu, tak aby każdy maił do niego swobodny dostęp. Nauczyciele zobowiązali się, że w rozmowach i działaniach z dziećmi często będą powracać w zagadnień zawartych w Kodeksie 2.0, aby uczniowie nauczyli się go stosować w praktyce.
Dotychczasowy udział w akcji zmobilizował uczniów do działania. Wszyscy mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie. Zmobilizował ich do wymiany doświadczeń. Mamy nadzieję, że  zrozumieli, iż  komputer to nie tylko gry, przy których spędzają tak wiele czasu, ale to także doskonały materiał do pogłębiania wiedzy. Dowiedzieliśmy się, że uczniowie znają na ten temat wiele ciekawych stron.
 
Nauczyciele, którzy włączyli się do akcji rzetelnie wywiązują się z podjętych zadań. Dzielą się między sobą uwagami i spostrzeżeniami. Służą sobie pomocą i wymieniają się pomysłami, dotyczącymi realizacji zadań z wykorzystaniem TIK. Mamy nadzieję, że wszystkie zaplanowane zadania uda nam się zrealizować, a „Szkolny Festiwal 2.0” okaże się „tegorocznym hitem”. 

Uczniowie z klas V i VI postanowili prowadzić blogi. Zachęcamy do ich odwiedzania.
 
 
 
 

 
SZKOLNY KODEKS 2.0

 1. Komputery, tablica interaktywna i inne urządzenia multimedialne znajdujące się w naszej szkole systematycznie wykorzystujemy na różnych przedmiotach.

2. Zabezpieczamy swoje komputery programami: antywirusowymi i blokującymi niebezpieczne treści.

3. Nauczyciele chętnie korzystają z naszej pomocy w przygotowywaniu środków dydaktycznych, przykładowych ćwiczeń, prezentacji itd. ułatwiających uczenie się i poszerzanie zainteresowań.

4. Korzystamy tylko ze znanych źródeł informacji. Zawsze pamiętamy o tym, że nie każda informacja zawarta w sieci jest informacją prawdziwą.

5. Komunikujemy się z rówieśnikami i nauczycielami z wykorzystaniem TIK, zachowując zasady Netykiety.

6. Szanujemy prawa autorskie. Nie kopiujemy tekstów z Internetu, a jeżeli je wykorzystujemy w naszych pracach (pod warunkiem, że autor wyraził na to zgodę), zawsze podajemy źródło i autora materiału, z którego korzystamy.

7. Nie ściągamy nielegalnie filmów, muzyki, plików, nie korzystamy z pirackich programów. 

8. Telefony w czasie lekcji i przerw mamy wyłączone.

9. Mamy możliwość korzystania z internetu na terenie szkoły pod nadzorem nauczyciela.

10. Dbamy o swoje bezpieczeństwo dlatego nie korzystamy z nieodpowiednich stron, nie odpowiadamy na nieznane emaile, nie podajemy w sieci swoich danych, często rozmawiamy na ten temat z nauczycielami.

11. Osobom poznanym w Internecie nie ufamy, a wszelkie przejawy cyberprzemocy zgłaszamy dorosłym.

12. Korzystamy z kodeksu etycznego (nie publikujemy i nie przesyłamy zdjęć swoich kolegów i koleżanek bez ich zgody, nie wysyłamy krzywdzących smsów, nie nagrywamy filmików).

13. Wspólnie z nauczycielami opracujemy zestaw ciekawych i bezpiecznych stron przydatnych do nauki i rozrywki.

14. SU założy skrzynkę email służącą do przesyłania prac konkursowych i propozycji uczniów na temat pracy SU.

 


     Następnym zadaniem, które stoi przed uczestnikami akcji Szkoła z Klasą 2.0 będzie realizacja zadań z TIK, które pozwolą na przetestowanie proponowanej wersji szkolnego kodeksu.


 W ramach realizacji zadań TIK klasa IV pod kierunkiem Pani Krystyny Zydroń przygotowała multimedialny słownik bożonarodzeniowy.

Klasa III pod opieką Pani Doroty Walas przygotowała prezentację multimedialną dotyczącą zwyczajów i tradycji związanych z Bożym Narodzeniem.

Pani Magdalena Pudło wraz z samorządem uczniowskim zorganizowała konkurs na kartkę świąteczną wykonaną w dowolnym edytorze grafiki i przesłaną na konkurs drogą elektroniczną.

Klas VI pod kierunkiem Pani Lucyny Łaptas przeprowadziła wśród uczniów sondę na temat ulubionych sportów zimowych oraz wymarzonych miejsc na zimowy wypoczynek. Wyniki głosowania oraz ciekawostki o najbardziej popularnych dyscyplinach i miejscach zostały opracowane w formie prezentacji multimedialnych i  przedstawione młodszym kolegom 10 lutego w ostatnim dniu nauki przed feriami.


 

SZKOLNY FESTIWAL 2.0

5 czerwca 2012 r.  odbyło się niezwykłe wydarzenie w PSP im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich. Tego dnia miał miejsce Szkolny Festiwalu 2.0 będący podsumowaniem całorocznej pracy w programie „Szkoła z klasą 2.0”, do którego przystąpiła nasza szkoła. Program ,,Szkoła z klasą 2.0” miał na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. 

Festiwal odbył się  na sali gimnastycznej, gdzie zgromadziła się cała szkoła oraz uczniowie z klas II i III z Wrzępi, którzy także brali udział w Projekcie.. 

Festiwal 2.0 był najważniejszym punktem ogólnopolskiej akcji „Dzień bez przemocy”, do której włączyła się nasza szkoła, w ramach której dla uczniów przygotowano wiele atrakcji, po to, by pokazać, że zabawa i nauka  zgodnie z zasadami fair play może sprawić wszystkim wiele radości.

Uroczystość rozpoczęła część artystyczna poświęcona Patronowi naszej szkoły Tadeuszowi Kościuszce wzbogacona prezentacją multimedialną oraz konkurs wiedzy o Patronie dla klas starszych przygotowany także w formie prezentacji multimedialnej. 

Następnie Pani Dyrektor Dorota Jaszczowska  serdecznie przywitała wszystkich gości podkreślając jak  ważne jest to spotkanie,  doceniając jednocześnie ogromny wkład pracy zarówno uczniów jak i nauczycieli. 

Koordynator projektu Pani Lucyna Łaptas  przedstawiła plan spotkania i rozpoczęła Festiwal 2.0 od przypomnienia założeń i zadań realizowanych ramach programu „Szkoła z klasą 2.0”. Wszystkie informacje zawarte były w prezentacji multimedialnej, która została przedstawiona zgromadzonej publiczności przez dwie uczennice z klasy VI. Prowadzące  starały się odpowiedzieć na pytanie „Co nam dało uczestnictwo w programie „Szkoła z klasą 2.0”?”

W ciągu całego roku nauczyciele, wraz z uczniami wykonali wiele przedsięwzięć związanych z TIK  – czyli Technologią Informacyjno-Komunikacyjną.

Dzięki udziałowi w projekcie „Szkoła z Klasą 2.0”rozpowszechnił się w naszej szkole  sposób komunikacji pomiędzy nauczycielami, a uczniami z wykorzystaniem Internetu. Nauczyciele udostępnili swoje adresy email. Prawie wszyscy uczniowie z klas starszych założyli swoje konta na poczcie elektronicznej, dlatego często komunikujemy się z naszymi nauczycielami przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłamy tą drogą naszym nauczycielom zadania.

Dzięki staraniom Pani Dyrektor Doroty Jaszczowskiej i Rady Rodziców  z zakupiono laptop i projektor dla Szkoły Filialnej w Wrzępi oraz dodatkowy router, dzięki któremu w całej szkole dostępny jest bezprzewodowy Internet. Szkołą przystąpiła do programu "Cyfrowa szkoła", jednak nie mieliśmy szczęścia podczas losowania. W celu sprawnego korzystania z pracowni został opracowany grafik korzystania z pracowni i sprzętu komputerowego oraz przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli w zakresie korzystania z tablicy interaktywnej i wykorzystania kamery i aparatu cyfrowego w procesie nauczania.  Dzięki tym szkoleniom nauczyciele znacznie częściej wykorzystują nowoczesny sprzęt komputerowy, który jest dostępny w szkole, a dzieci zauważają, że „TIK-owe lekcje są bardziej atrakcyjne!”  Uczniowie, angażując podczas tak przygotowanych lekcji więcej swoich zmysłów, lepiej się koncentrują, szybciej uczą, a tym samym osiągają wyższe wyniki w nauce. Aby ułatwić nauczycielom dostęp do ciekawych pomocy dydaktycznych prezentacje multimedialne opracowane przez nauczycieli naszej szkoły zostały skatalogowane. Przeprowadzono szkolenia dla uczniów wszystkich klas dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu, dodatkowo dzieci z klas młodszych uczestniczyły w szkoleniach dotyczących korzystania z zasobów  Internetu. Wspólnie z uczniami stworzone zostały listy przydatnych i ciekawych stron www do nauki. W celu ułatwienia  kontaktów nauczycieli z rodzicami zostały stworzone bazy adresów email oraz telefonów komórkowych. 

Ponadto w pierwszym semestrze nauczyciele razem z uczniami opracowali Szkolny Kodeks 2.0, czyli swój pomysł, jak uczyć i komunikować się przy pomocy TIK. 

Zgodnie z planem 30 listopada 2011r. w PSP im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich odbyła się debata szkolna dotycząca wykorzystywania w szkole technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz wypracowania roboczej wersji Szkolnego Kodeksu 2.0.

Był on testowany w ciągu całego roku, a jego przestrzeganie nie kończy się z dniem podsumowania Projektu, lecz obowiązywać  będzie nadal. 

Dodatkowo w I semestrze uczniowie pod opieką  nauczycieli  zrealizowali zadania związane z projektem „Szkoła z Klasą 2.0” z wykorzystaniem nowych technologii. 

W ramach realizacji zadań TIK klasa IV pod kierunkiem Pani Krystyny Zydroń przygotowała multimedialny słownik bożonarodzeniowy.

Klasa III pod opieką Pani Doroty Walas przygotowała prezentację multimedialną dotyczącą zwyczajów i tradycji związanych z Bożym Narodzeniem.

Pani Magdalena Pudło wraz z samorządem uczniowskim zorganizowała konkurs na kartkę świąteczną wykonaną  dowolnym edytorze grafiki i przesłaną na konkurs drogą elektroniczną.

Klas VI pod kierunkiem Pani Lucyny Łaptas przeprowadziła wśród uczniów sondę na temat ulubionych sportów zimowych oraz wymarzonych miejsc na zimowy wypoczynek. Wyniki głosowania oraz ciekawostki o najbardziej popularnych dyscyplinach i miejscach zostały opracowane w formie prezentacji multimedialnych.

Pani Małgorzata Klich przygotowała zajęcia dla klasy III z wykorzystaniem TIK dotyczące tradycji bożonarodzeniowych.

Bardzo ważnym elementem projektu „Szkoła z Klasą 2.0” było prowadzenie blogów, w których na bieżąco opisywane były różne TIK-owe działania podejmowane przez nauczycieli i uczniów.

W naszej szkole redagowane są dwa blogi, które zdobyły w I semestrze odznakę „Uczymy się z TIK”.

W drugim semestrze zadaniem nauczycieli była opieka nad zespołem uczniów pracujących nad projektem z użyciem TIK, których prezentacja nastąpiła na Szkolnym Festiwalu 2.0.

Po podsumowaniu ogólnych wyników „Szkoły z Klasą 2.0” przyszedł czas na prezentację projektów przez poszczególne zespoły. Były to projekty o różnorodnej tematyce!

Na początek Pani Walas i uczniowie klasy III przedstawili  projekt pt. „Twórcy dzieciom – Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Kornel Makuszyński”.  Swój występ urozmaicili  prezentacjami multimedialnymi o sławnych twórcach oraz inscenizacjami ich wierszy.

Następnie uczniowie z klas II i III z Wrzępi pracujący pod kierunkiem Pani Małgorzaty Klich zaprezentowali wyniki swojej kilkumiesięcznej pracy nad projektem „Wrzępia –miejsce mojego dzieciństwa”. Występ wzbogacony był prezentacją multimedialną oraz wystawą prac plastycznych wykonanych w edytorze grafiki Paint.

Kolejną grupą, która pochwaliła się swoimi sukcesami, była redakcja „Tadeuszka” – gazety internetowej publikowanej na portalu WWW.juniormedia.pl przez sześcioosobowy zespół dziewczyn z klasy VI pod kierunkiem Pani Lucyny Łaptas. Uczennice zaprezentowały efekty pracy oraz swoją gazetkę w formie prezentacji multimedialnej.

Pani Krystyna Zydroń wraz z klasą IV przedstawiła ciekawy projekt „Od hieroglifów do Internetu”, w którym uczniowie przedstawili historię książki oraz materiałów i narzędzi pisarskich na przestrzeni wieków. Dodatkową atrakcją były prezentacja multimedialna, ciekawe stroje dzieci oraz różnego rodzaju nośników pisma wykonane przez członków grupy, poczynając od kamienia, przez tabliczki woskowe i gliniane, a na papierze kończąc. Wszystkie prace, zostaną wystawione do obejrzenia w bibliotece szkolnej. 

Festiwal zakończył się występem członków Koła Europejskiego  prowadzonego przez Panią Magdalenę Pudło. W ramach projektu „Państwa Unii Europejskiej”  uczniowie pokazali album o państwach Unii Europejskiej wykonany w edytorze tekstu Word, makiety zabytków europejskich, filmiki o wybranych państwach UE przygotowane w programie MovieMaker  oraz konkurs wiedzy o krajach unii dla klas młodszych zaprezentowany w formie prezentacji multimedialnej.

Wszystkie pokazy podobały się publiczności czego wyrazem były gromie brawa. Najwięcej emocji wzbudził jednak konkurs dla klas młodszych.

W organizację Fesiwalu 2.0 włączyli się wszyscy nauczyciel biorący udział w Projekcie Szkoła z Klasą 2.0 bardzo rzetelnie przygotowując swoje zespoły do prezentacji. 

Wszyscy biorący udział w projekcie „Szkoła z Klasą 2.0” uważają, że miał on wiele pozytywnych stron. Wzbogaciła  się baza naszej szkoły w nowoczesny sprzęt, nauczyciele i uczniowie posiedli nowe umiejętności w zakresie TIK, ułatwiony został kontakt pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami, wzbogacono bazę materiałów dydaktycznych, podniosła się częstotliwość wykorzystywania nowych technologii  w procesie dydaktycznym oraz wzrosła świadomość uczniów dotycząca mądrego korzystania z TIK.

W przyszłości należy w dalszym ciągu pracować nad konsekwentnym przestrzeganiem naszego Szkolnego Kodesku 2.0.

 

 szkoła z klasą
bezpieczny puchatek
europejski fundusz społeczny
program operacyjny kapitał ludzki