Deklaracja dostępności

  • Home
  • Deklaracja dostępności

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Strzelcach Wielkich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: pspstrzelcewielkie.pl

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

mapy są wyłączone z obowiązku dostępności

dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

podwyższony kontrast

jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Niniejsze oświadczenie sporządzono: 2023-03-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są

PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od frontu budynku, od strony zachodniej. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto do budynku prowadzą jeszcze dwa wejścia – jedno od strony południowej, od podwórka, prowadzące do szatni oraz drugie od strony północnej, wykorzystywane do celów ewakuacyjnych. Osobami udzielającymi informacji przy wejściu głównym są woźna szkolna i pracownicy obsługi.

W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz, na jego początku znajduje się klatka schodowa.

Budynek nie posiada wind.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane

Skip to content