KOMUNIKAT DYREKTORA!!!

SZANOWNI RODZICE  i UCZNIOWIE !!!

        Informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia               20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w terminie od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania stanu zagrożenia, tj. do czasu powrotu uczniów do szkoły, zajęcia lekcyjne będą się odbywały  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Sposób realizacji nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

Realizacja podstawy programowej będzie się odbywać                          z wykorzystaniem materiałów przygotowanych i udostępnionych przez nauczyciela,  materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod adresem e- podręczniki.pl, materiałów dostępnych na stronach internetowych  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  i okręgowych komisji egzaminacyjnych, a także materiałów prezentowanych              w programach publicznej telewizji i radiofonii.

Przesyłanie materiałów edukacyjnych uczniom i  rodzicom, będzie się odbywać za pomocą dziennika Librus, poczty elektronicznej.

Nauczyciele będą oceniać różne aktywności uczniów:          np.przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań, pracami, nagranymi wypowiedziami, prezentacjami; wypowiedź ucznia na forum; udział w dyskusjach on-line; rozwiązanie różnorodnych form quizów i testów.

Oceny wpisywane będą  do dziennika Librus. Rozumiejąc problemy     z dostępem do komputera, możliwości psychofizyczne uczniów, nauczyciele dadzą uczniom odpowiednio dużo czasu na wykonanie zadań i opanowanie materiału. Niezbędna jest jednak aktywność uczniów i ich zaangażowanie.

 Lekcje będą prowadzone zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć.

W przypadku przedszkola, uczniów klas I-III oraz uczniów, dla których opracowany został IPET, nauczyciele i specjaliści mają obowiązek informowania rodziców o dostępnych materiałach,              a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko      w domu. Nauczyciele i specjaliści mogą  informować rodziców telefonicznie, mailowo, przez dziennik elektroniczny lub publikację na szkolnej stronie internetowej.

We wszystkich sprawach uczniowie i rodzice mogą się kontaktować      z  dyrektorem, nauczycielami i specjalistami za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, telefonicznie, za pomocą komunikatorów głosowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content