Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka – konkurs plastyczny

 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.  Tego dnia przypada rocznica uchwalenia przez ONZ najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych – Konwencji o Prawach Dziecka, w której zostały spisane wszystkie prawa dzieci na całym świecie. 

 

Celem Konwencji o Prawach Dziecka jest poprawa losu dzieci oraz zapewnienie im przez państwa dobrej opieki i wychowania. Strażnikiem przestrzegania Konwencji o prawach dziecka jest UNICEF. 
 
 
Włączając się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym ogłoszonym przez Rzecznika Praw Dziecka. 
 
Prace plastyczne przedstawiające  prawa dziecka, w szczególności zgodne z Konwencją o Prawach Dziecka wraz ze zgodą prawnych opiekunów należy przekazać do szkoły do 11 grudnia 2020r.  

Technika wykonania prac konkursowych i ich format są dowolne.
 
Regulamin konkursu w załączniku
 

Pytania dotyczące konkursu można kierować do pani Małgorzaty Książek lub wychowawców klas.
 

 

 

Najważniejsze założenia Konwencji o Prawach Dziecka

 
Konwencja składa się z preambuły i 54 artykułów. Katalog sformułowano kierując się następującymi zasadami:
dobra dziecka,
równości (wszystkie dzieci są równe wobec prawa bez względu na pochodzenie, płeć, narodowość, itd.),
poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców (państwo respektuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach według określonych procedur),
pomocy państwa (państwo zobowiązane jest do podejmowania wszelkich działań ustawodawczo-administracyjnych dla realizacji praw uznanych w konwencji).
 
Konwencja ustanawia status dziecka oparty na następujących założeniach:
dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej,
dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności,
rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,
państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach.
 
Katalog praw i wolności obejmuje prawa cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne i z założenia w niewielkim zakresie uwzględnia prawa ekonomiczne (dziecko powinno uczyć się, a nie pracować).
 
W skład tego wchodzą:
Prawa cywilne
prawo do życia i rozwoju,
prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,
prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15. roku życia.
 
Prawa socjalne
prawo do odpowiedniego standardu życia,
prawo do ochrony zdrowia,
prawo do zabezpieczenia socjalnego,
prawo do wypoczynku i czasu wolnego.
 
Prawa kulturalne
prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),
prawo do korzystania z dóbr kultury,
prawo do informacji,
prawo do znajomości swoich praw.
 
Prawa polityczne
prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.


W Dniu Międzynarodowego  Dnia Praw Dziecka przypominamy także wszystkim Prawa i obowiązki ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich zawarte w Statucie Szkoły
 
1. Uczeń szkoły w szczególności ma prawo do:
1) wysokiej jakości edukacji opartej na nowoczesnych metodach nauczania i wysoko kwalifikowanej kadrze nauczycielskiej;
2) kształcenia, które w jak najpełniejszym zakresie uwzględnia rozwój jego osobowości, talentów, zdolności umysłowych i fizycznych;
3) efektywnego procesu wychowawczego realizowanego w oparciu o wypracowany przez społeczność szkolną program wychowawczo-profilaktyczny;
4) przemyślanych i pozytywnych działań opiekuńczych ze strony szkoły;
5) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;
6) pełnej informacji na temat wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny z przedmiotów i kryteriów oceniania zachowania; 
7) korzystania z przywilejów zawartych w szkolnych zasadach oceniania;
8) bezpiecznych i zdrowych warunków nauki i przebywania w szkole;
9) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;
10) poszanowania swej godności i nietykalności osobistej;
11) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;
12) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
13) korzystania z pomocy w przypadku trudności w nauce;
14) otrzymania pomocy w trudnej sytuacji szkolnej lub osobistej od wychowawcy, pedagoga, psychologa;
15) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
16) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru bibliotecznego nie tylko podczas lekcji, ale i w czasie zajęć pozalekcyjnych / zawsze jednak pod opieką nauczyciela lub innej osoby dorosłej/;
17) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach;
18) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach szkolnych;
19) prywatności – ochrony danych osobowych, nieujawniania informacji o stanie zdrowia, wynikach testów psychologicznych, sytuacji materialnej rodziny, ewentualnych problemów;
20) otrzymania pomocy lub rozpatrzenia sprawy przez dyrektora szkoły w kwestiach trudnych i spornych;
21) znajomości swoich praw;
22) korzystania z form pomocy stypendialnej, doraźnej, rzeczowej;
23) składania skarg na piśmie w przypadkach gdy naruszono jego godność osobistą, nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa;
24) równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela.
2. Uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie/ w przypadku naruszania praw ucznia mają prawo do składania skarg:
1) uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie/, którzy stwierdzą, że zostały naruszone prawa ucznia, mogą wnieść ustnie lub w formie pisemnej skargę do dyrektora szkoły w terminie siedmiu dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu praw uczniowskich;
2) złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw ucznia;
3) dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu czternastu dni. Treść decyzji przekazuje wnioskodawcy;
4) w przypadku nieuznania skargi rodzice /prawni opiekunowie/ mają prawo odwołać się do rzecznika praw ucznia przy kuratorze oświaty lub kuratora oświaty za powiadomieniem dyrektora.


Najważniejsze obowiązki ucznia to:
1. Systematyczne uczęszczanie do szkoły na wszystkie zajęcia przewidziane planem i programem nauczania dla danej klasy.
2. Pisemne usprawiedliwianie każdej nieobecności niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności.
3. Przekazywanie terminowo wszelkich informacji kierowanych do rodziców przez szkołę;
4. Systematyczna praca nad zdobywaniem i poszerzaniem wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, na miarę swoich możliwości. Uczeń osiąga to poprzez:
1) aktywne uczestnictwo w zajęciach szkolnych,
2) przestrzeganie ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji,
3) rzetelne przygotowywanie się do zajęć,
a) przynoszenie podręczników, przyborów szkolnych,
b) systematyczną naukę własną w domu,
c) uzupełnianie braków w wiadomościach i umiejętnościach wynikających z nieobecności na zajęciach,
d) samodzielne odrabianie zadań domowych,
e) staranne prowadzenie zeszytu, zgodnie z wymogami nauczyciela,
f) poddawanie się procesowi sprawdzania wiedzy na zajęciach szkolnych, samodzielną pracę na sprawdzianach i zadaniach klasowych,
g) punktualne i regularne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. W razie spóźnienia na zajęcia uczeń zobowiązany jest do wejścia do klasy;
5. Dbanie o honor i tradycje szkoły, współtworzenie jej wizerunku.
6. Dbanie o wspólne dobro , ład, czystość i porządek.
7. Przestrzeganie regulaminów pomieszczeń szkolnych, wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia.
8. Przestrzeganie zasad kultury współżycia, kulturalnego odnoszenia się do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły, dbanie o piękno mowy ojczystej.
9. Podporządkowanie się zaleceniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, wychowawcy, innych nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.
10. Przestrzeganie postanowień Statutu, obowiązujących w szkole regulaminów, zarządzeń władz oświatowych i zarządzeń wydanych przez dyrektora szkoły.
11. Okazywanie szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy.
12. Wystrzegania się szkodliwych nałogów.
13. Naprawienia wyrządzonych szkód materialnych.
14. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów.
15. Zostawianie okrycia wierzchniego w szatni i korzystania ze zmiennego obuwia  spełniającego warunki bezpieczeństwa i higieny.
16. Dbanie o schludny wygląd: stroju, fryzury:
1) brak makijażu,
2) naturalny kolor włosów, bez farbowania,
3) odpowiednia długość paznokci, bez tipsów, lakieru,
4) ubrania: zakaz noszenia zbyt krótkich spodenek, spódniczek, bluzek na szelkach i odsłaniających brzuch.
17. Noszenie stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych (biała bluzka oraz granatowa lub czarna spódnica/spodnie).
18. Przestrzegania zakazu:
1) opuszczania terenu szkoły od momentu przyjazdu lub przyjścia do chwili odjazdu lub wyjścia/ zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę rodzica/;
2) noszenia drogocennych rzeczy w szkole lub na wycieczkach; 
3) przynoszenia i używania telefonów komórkowych.

 
Skip to content