Powrót do szkoły klas I- III

 SZANOWNI PAŃSTWO!

Od dnia 18 stycznia 2021r. uczniowie klas I- III wracają do nauki w formie stacjonarnej.
 
Zapewniam, że postaramy się zrobić wszystko, aby nauka w  naszej szkole była bezpieczna, aby były przestrzegane wszystkie wdrożone  zasady i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego zgodnie z Procedurą organizacji szkoły w czasie epidemii z dnia 31.08.2020r. 
 
W celu dostosowania do najnowszych wytycznych GIS dokonano zmian w planie lekcji. Jego najnowsza wersja zostanie w poniedziałek udostępniona przez dziennik elektroniczny, a plan na najbliższy poniedziałek przekażą Państwu wychowawcy klas. 
 
Najważniejsze zasady organizacji pracy szkoły:
 
1. Lekcje w szkole rozpoczynają się o godz. 8:00, ale w zawiązku z  ograniczeniami w szatni, ustala się  różne godziny przychodzenia uczniów  z poszczególnych klas:
a. klasa I   – godz. 7: 30,
b. klasa II  – godz. 7: 40
c. klasa III – godz. 7: 50
 
2. Po skończonych zajęciach uczniowie są odprowadzani do szatni przez nauczycieli, którzy dopilnowują, aby wszyscy zachowywali dystans i  opuszczali szkołę wg określonego porządku. 
 
3. Uczniowie korzystają z  obydwu dostępnych klatek schodowych: 
a. klasa I – klatka w starej części szkoły
b. klasa II –  nowo dobudowana klatka 
 
4. Uczniowie korzystają z  węzłów sanitarnych na wszystkich trzech poziomach:
a. klasa I-    II piętro
b. klasa II – I piętro
c. klasa III-  parter
 
5. Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają na korytarzach szkolnych w  różnym czasie wg harmonogramu opracowanego przez wychowawców.
 
6. Wszystkie zabiegi sanitarne, dezynfekcyjne są wykonywane zgodnie z  procedurami ustalonymi na podstawie wytycznych GIS.
 
7. Każda klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 
8. Do klasy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w danym dniu nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
 
9. Zajęcia świetlicowe odbywają się  w  sali  lekcyjnej, która nie jest wykorzystywana do bieżącej nauki w formie stacjonarnej.
 
Przypominam o  konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa:
 
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 
3. Uczniowie dojeżdżający przestrzegają zasad obowiązujących w środkach komunikacji publicznej – zachowanie dystansu, maseczki. 
 
4. Po wejściu na teren szkoły uczniowie myją ręce w salach lekcyjnych lub  w  wyznaczonych łazienkach.  
 
5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Uczniowie klas IV- VIII nadal odbywają zajęcia w formie zdalnej wg obowiązującego do tej pory podziału godzin z wykorzystaniem aplikacji Google MEET i  Google CLASSROOM.

W przypadku pytań, propozycji, sugestii proszę o kontakt przez dziennik elektroniczny, telefon czy email.

 
Z poważaniem: Dorota Jaszczowska – dyrektor szkoły
 
Skip to content