NAUCZANIE ZDALNE W KLASACH IV-VIII

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach od 26 października do 8 listopada 2020r. nauka w klasach IV-VIII będzie się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zgodnie z opracowaną Procedurą organizacji nauki zdalnej wprowadzoną Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 26/2020 z dnia 20 października 2020r. obowiązują następujące zasady:

 1. Zajęcia zdalne odbywają się w formie lekcji online na platformie G Suite–MEET lub w formie przekazania materiałów na platformie G Suite – CLASSROOM lub za pomocą dziennika elektronicznego Librus.
 2. Przynajmniej połowa godzin danego przedmiotu w tygodniu odbywa się w formie online.
 3. Zajęcia online odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Uczniowie otrzymają grafik z zaznaczonymi zajęciami online. Dołączają do nich przez aplikację CLASSROOM.
 4. Dyrektor i wychowawcy klas odpowiadają za skoordynowanie dziennej i tygodniowej liczby zajęć prowadzonych online, w tym za ustalenie limitu zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym zarówno w tygodniu, jak i w konkretnym dniu, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze (lub innym urządzeniu multimedialnym).
 5. Nauczyciele z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość/ platforma G Suite, dziennik elektroniczny/ przekazują uczniom informacje o zadaniach z terminem ich wykonania/przesłania, nie krótszym niż dwa dni i ustalonym w taki sposób, aby uczniowie mieli możliwość wykonania zadania w warunkach pracy zdalnej.
 6. Uczniowie i rodzice mają zapewnioną możliwość konsultacji z nauczycielami. Grafik konsultacji zostanie przekazany przez dziennik elektroniczny i umieszczony na stronie internetowej szkoły.
 7. Technologie informacyjno–komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć w trybie pracy zdalnej to w szczególności: dziennik elektroniczny Librus, platforma G Suite, Quizizz,Testportal.
 8. Zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:
 • uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform,
 • nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,
 • należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska,
 • nie wolno utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach,
 • należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł,
 1. Nauczyciel potwierdza uczestnictwo uczniów w zajęciach, odnotowując obecność/nieobecność w dzienniku elektronicznym.
 • za obecnego na zajęciach uważa się ucznia, który znajduje się przed komputerem, ma włączoną kamerę i mikrofon podczas zajęć on-line;
 • potwierdzeniem uczestnictwa ucznia w zajęciach prowadzonych metodą asynchroniczną jest odebranie przez niego materiałów przesłanych przez nauczyciela i odesłanie zleconych zadań.
 1. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach rodzice usprawiedliwiają jego nieobecność. Sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów określa Statut szkoły.
 2. W trakcie pracy zdalnej monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
 • przestrzeganie postanowień Statutu w zakresie oceniania,
 • formy monitorowania postępów uczniów i weryfikacji ich wiedzy i umiejętności dostosowuje się do specyfiki przedmiotu oraz możliwości organizacyjno-technicznych uczniów i nauczycieli,
 • o zmianach w sposobie oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów nauczyciele informują uczniów i ich rodziców za pomocą dziennika elektronicznego.
 1. W przypadku gdy uczeń z przyczyn technicznych nie będzie mógł uczyć się zdalnie w domu, szkoła zapewnia możliwość uczestniczenia w zdalnym nauczaniu na jej terenie.
 2. Uczniowie klas I – III oraz oddziału przedszkolnego kontynuują naukę w formie stacjonarnej.

Informacje będą aktualizowane z wykorzystaniem dziennika elektronicznego.

Prosimy o sprawdzanie wiadomości.

 

Dyrektor szkoły – Dorota Jaszczowska

Skip to content