WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

 Informuję, iż na podstawie Rozporządzenia MEN okres kształcenia na  odległość zostaje wydłużony do 26 czerwca 2020r.

Od 8 czerwca uczniowie mogą brać udział w konsultacjach na  dotychczasowych zasadach i wg harmonogramu obowiązującego od 1 czerwca. Przypominam o konieczności wypełnienia stosownych oświadczeń i  przesłanie ich najpóźniej w przeddzień planowanych konsultacji.

Do 12 czerwca nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klas wystawią w dziennikach elektronicznych przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne. Proszę o zapoznanie się z nimi. W przypadku wnoszenia zastrzeżeń co do trybu ustalenia oceny lub wnioskowania o podwyższenie oceny należy przestrzegać terminów określonych w  zarządzeniu nr 14/2020 dyrektora, które znajduje się poniżej. Szczegółowe informacje na temat warunków i sposobu organizowania sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz  warunków i trybu uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania znajdują się w Statucie szkoły.

W dniach 16- 18 czerwca w szkole odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Procedura dotycząca organizacji tego egzaminu stanowi załącznik do zarządzenia nr 13/2020 dyrektora. Proszę o zapoznanie się z nią uczniów klasy ósmej, ich rodziców i nauczycieli.

W razie pytań, wątpliwości, sugestii,  proszę o kontakt:

tel. 14-671-61-81; 789-037-050

e-mail: dorota.jas@interia.pl; dorota.jas13@gmail.com

lub przez dziennik elektroniczny.

 

Dyrektor szkoły -Dorota Jaszczowska

 

 

Załączniki:

Zarządzenie nr 14/2020

Zarządzenie nr 13/2020

 

 

 

Skip to content