Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie nr 11/2020   Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich z dnia 22 maja 2020r.

 

w sprawie:

zmiany ustalonych przez dyrektora dni dodatkowo  wolnych  od zajęć dydaktyczno- wychowawczych roku szkolnym 2019/2020

      Na podstawie art.70 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe / t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148/, § 5ust. 1 Rozporządzenia MEN  z dnia 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego /Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093/  oraz § 11o. ust.1 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -19/ Dz. U. poz. 493,530,564,657 i 781/, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym  2019/2020:

  • 12 czerwca 2020r.
  • 16-18 czerwca 2020r.

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej:

Dyrektor szkoły

Dorota Jaszczowska

 

 

 

Skip to content